Nume­ro­näy­töt

Nume­ro­näyt­tö­jen val­mis­tus on täy­sin tar­ve­läh­töis­tä. Nume­roi­den koko, mää­rä ja väri mää­räy­ty­vät näy­tön tar­peen mukaan.

Ohjaus­lo­giik­ka asiak­kaan toi­vei­den mukaisesti

Ohjaus­lo­giik­ka toi­mii asiak­kaan toi­vei­den mukai­ses­ti. Näyt­tö voi toi­mia omal­la logii­kal­la esim. kel­lon mukai­ses­ti, se voi lukea tie­to­kan­taa ja poi­mia siel­tä halu­tut arvot tai näyt­töä ohja­taan manu­aa­li­ses­ti. Tie­doa voi­daan siir­tää myös langattomasti.