LED-NÄY­TÖT

Avinco Oy val­mis­taa mai­nos­tau­lu­ja ja LED-näyt­tö­tau­lu­ja 15 vuo­den koke­muk­sel­la. Luo­tet­ta­vuus ja toi­mi­tus­var­muus sekä kor­kea laa­tu ovat yri­tyk­sem­me lähtökohtia.

Yhtey­den­ot­to­pyyn­tö

    Tuot­teet teh­dään ja toi­mi­te­taan ympä­ri Suomen

    Tuot­teem­me ovat sijoit­tu­neet ympä­ri Suo­mea, monet hyvin­kin näky­vil­le pai­koil­le. Monien kau­pun­kien kes­kus­tois­sa, usein torin lai­dal­la, val­mis­ta­mam­me kel­lo-läm­pö­ti­la­näyt­tö pal­ve­lee kau­pun­ki­lai­sia. Tai kaup­pa­kes­kuk­sien pylo­neis­sa näyt­tä­vät infoa ohi­kul­ki­joil­le. esi­merk­kei­nä Rau­ta­tien­to­ri Hel­sin­gis­sä, Turun tori ja Kaup­pa­kes­kus Myl­ly Raisiossa.

    Suu­rin osa tuot­teis­tam­me on kui­ten­kin lukuis­ten yri­tys­ten sisäl­lä pal­ve­le­mas­sa tuo­tan­toa ja työn­te­ki­jöi­tä tai kaup­pa­liik­kei­den sisäl­lä vauh­dit­ta­mas­sa kaup­paa ja ohjaa­mas­sa pysä­köin­ti­hal­lis­sa autoilijoita.