Tapa­tur­mat­to­mia päi­viä -näytöt

Tavoit­tee­na on ennal­ta ehkäis­tä tapa­tur­mia työ­pai­kal­la. Huo­mion herät­tä­mi­sek­si ja pitem­män tapa­tur­mat­to­muu­den saavuttamiseksi. 

Näy­töt sekä sisä- että ulkotiloihin

Näyt­tö­tau­lut ovat saa­vut­ta­neet suu­ren suo­sion teol­li­suu­des­sa. Näy­töt toi­mi­vat auto­maat­ti­ses­ti siten, että ainoas­taan tapa­tur­man sat­tues­sa täy­tyy näyt­tö­tau­lu nol­la­ta manu­aa­li­ses­ti ja sil­loin­kin vain napin pai­nal­lus riit­tää. Näy­töt voi­daan myös liit­tää sisä­verk­koon ja ohja­ta sitä kaut­ta. Näyt­tö­jä on val­mis­tet­tu niin sisä­ti­loi­hin kuin ulos­kin koko­luok­kien vaih­del­les­sa A3:sta useam­paan neliöön.